ปราศจากความกังวล
ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ (“ข้อกำหนด” เหล่านี้ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเว็บไซต์”) ที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้ จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงทุกหน้าทั้งหมดภายในเว็บนี้ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณโดยการใช้เว็บไซต์ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้โดยชัดแจ้ง คุณจะใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้เลย หากคุณมีข้อโต้แย้งใดๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ เว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เยาว์ ( หมายถึงผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ) และคุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากคุณเป็นผู้เยาว์

2.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ ซึ่งคุณอาจเลือกที่จะรวมไว้บนเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัทเอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในเทมเพลต ทรัพย์สินทางปัญญานี้และเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดคือ ที่เก็บรักษาไว้ คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ให้ไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

3.ข้อจำกัด

คุณจะถูกจำกัดโดยความชัดเจนและเด่นชัดจากสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด :                    

 1. การเผยแพร่สื่อของเว็บไซต์ในสื่อต่างๆ
 2. การขาย การอนุญาต และในการทำการค้า ในเว็บ
 3. การเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์
 4. การใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์นี้
 5. การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์นี้
 6. การใช้เว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือในลักษณะที่เป็นสาเหตุหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือต่อบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใดๆ
 7. การมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูล การเก็บเข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้
 8. การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาด

 

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ถูกจำกัดไม่ให้คุณสามารถเข้าถึงได้ และเอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ อาจจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยังพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของเว็บไซต์นี้เพียงผู้เดียว ID ผู้ใช้และรหัสผ่านใดๆ ที่คุณอาจใช้สำหรับเว็บไซต์นี้จะเป็นความลับ และคุณต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว

4.เนื้อหาของคุณ

ในข้อกำนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้  “เนื้อหาของคุณ” จะหมายถึงเสียงวิดีโอ ข้อความ รูปภาพ หรือวัสดุอื่นๆ ที่คุณเลือกให้แสดงบนเว็บไซต์นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การแสดงเนื้อหานั้น ถือว่าคุณใช้สิทธิ์ เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และ เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ทั่วโลก โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และให้อนุญาต เพื่อการใช้ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปลและแจกจ่ายในสื่อใดๆ ทั้งหมด

เนื้อหาของคุณจะต้องเป็นของคุณเองและต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

5.ไม่มีการรับบริการ

เว็บไซต์นี้มีข้อผิดพลาดทั้งหมดตามที่เป็น และเอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยสาเหตุใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คุณ

6.ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดเอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของเอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของคุณ ไม่ว่าความเสียหายทางใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นในทางที่เกียวข้องกับการใช้งานต่างๆของคุณ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา การละเมิด บทบัญญัติ หรืออย่างอื่น

7.การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณขอชดเชยให้ค่าเสียหายแก่ เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ในขอบเขตสูงสุดจากความรับผิด สาเหตุของการกระทำ ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามเหตุสมควร) ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของคุณ            ตามข้อกำหนดเหล่านี้

 

 

 

8.การแยกตัวออก หรือการโมฆะ

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยศาลไทยว่าไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ การไม่สามารถบังคับใช้หรือความไม่ถูกต้องดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะโดยรวมได้ และข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดที่เหลือ ซึ่งให้คงอยู่ต่อไปโดยสมบูรณ์และมีผลบังคับ

9.การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามเห็นสมควร และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้รับการทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์นี้

10.การกำหนดสิทธิ

เอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จะได้รับอนุญาตให้มอบหมาย โอน และทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามคุณจะไม่ได้รับการอนุญาตให้มอบหมาย โอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ หรือภาระผูกพันใดๆของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

11.ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการประกาศทางกฎหมายและข้อจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเอ็น จีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ และข้อตกลงรวมถึงความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกัน

12.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณต้องยอมรับต่ออำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดศาลไทย

13.การคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยน

เฉพาะการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้นที่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกค้า

2.กรณีสั่งซื้อผิด ลูกค้าควรแจ้งบริษัทภายในวันนั้นและสินค้าควรอยู่ในสภาพเดิม

3.หากสินค้าได้รับความเสียหายจากบริษัทเอง ลูกค้าควรแจ้งให้บริษัททราบภายในวันนั้น และสินค้าควรอยู่ในสภาพเดิม เราจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าและส่งกลับลูกค้าภายใน 2 วัน

 

คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะดูแลเครื่องประดับของฉันได้อย่างไรบ้าง ?

เอ็น จีจี จิวเวลรี่ ยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านเครื่องประดับที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นด้วยการดูแลขั้นพื้นฐาน คุณจะสามารถดูแลเครื่องประดับของคุณไปได้อีกหลายปี ฝุ่นละออง มลภาวะ และเครื่องแต่งกายประจำวันต่างๆ ล้วนแต่ทำให้ความแวววาวของเครื่องประดับถูกบดบัง พื้นผิวของเครื่องประดับ ทอง แพลตตินั่ม และเงินอาจหมองคล้ำได้ ตามหนามเตยของ       จิวเวลรี่แม้กระทั่งตะขอที่สวมใส่ ตามกาลเวลาอาจทำให้วัสดุเช่นพลอยหรือชิ้นส่วนของจิวเวลรี่สูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้ทำความสะอาดโดยช่างฝีมือที่มีความชำนาญในอาชีพปีละครั้ง เราขอแนะนำให้คุณนำเครื่องประดับ เอ็น  จีจี กลับมาหาเราที่ร้านเพื่อรับการบริการอย่างมืออาชีพ พนักงานของเรามีความรู้และประสบการณ์ในทุกด้านสำหรับการดูแลเครื่องประดับ รวมถึงการทำความสะอาดอัญมณีและไข่มุก และการซ่อมแซมตะขอ และแป้นหลังต่างหู

ไดมอนแคร์ การดูแลเพชร

 • อย่าสวมใส่จิวเวลรี่เมื่อคุณต้องทำงานที่ใช้แรง เช่นทำงานบ้าน ทำงานซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ แม้ว่าเพชรจะมีความคงทน แต่ก็สามารถบิ่นได้ด้วยการกระแทกอย่างแรง
 • อย่าให้เพชรของคุณสัมผัสกับสารฟอกขาว คลอรีนเมื่อคุณทำงานบ้าน อาจทำให้จิวเวลรี่เกิดความเสียหายและ จิวเวลรี่เปลี่ยนแปลงสีได้
 • นำจิวเวลรี่ไปที่ร้านเพชรหรืออัญมณีของคุณอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องประดับของคุณว่า หนามเตยของเครื่องประดับหลวมหรือมีการสึกกร่อนหรือไม่
 • เก็บอัญมณีและของล้ำค่าของคุณไว้ ในกล่องอัญมณีที่บุด้วยผ้า หรือกล่องทีมีช่องหรือช่องแบ่ง เมื่อคุณไม่ได้สวมใส่
 • อย่าเก็บจิวเวลรี่หลายๆชิ้นปนกันในกล่องเครื่องประดับ เพราะเพชรสามารถขีดข่วนเครื่องประดับอื่นๆกันได้หลายชิ้นถ้าใส่รวมปนกัน

การดูแลหยก

หยกมีความทนทานสูงและดูแลรักษาได้ง่าย สิ่งที่จำเป็นคือทำความสะอาดด้วยน้ำเป็นประจำ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้า ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อสวมใส่เครื่องประดับหยกและหลีกเลี่ยงการกระแทกกับวัตถุแข็ง

การดูแลไข่มุก

 • ควรเก็บเครื่องประดับมุกของคุณให้ห่างจากสารเคมี เช่น น้ำหอม สบู่ และสเปรย์ฉีดผม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความแวววาวและสีของไข่มุก
 • อย่าสวมใส่เครื่องประดับมุกขณะทำอาหาร เพราะอาจจะมีควันและไขมันแทรกซึมเข้าไปในไข่มุกซึ่งผ่านรูพรุนบนพื้นผิวและทำให้สีของไข่มุกเปลี่ยนไป
 • เก็บเครื่องประดับมุกให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ในสภาวะที่แห้ง เพื่อรักษาความมันวาว

 

 • จัดเก็บเครื่องประดับมุกให้แยกจากกัน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เครื่องประดับอื่นๆ ขีดข่วน เวลาเก็บอย่าแขวนสร้อยคอมุก เพราะอาจเสียรูปทรง
 • เช็ดไข่มุกด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆ หลังจากสวมใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน ห้ามใช้กระดาษทิชชูในการเช็ด เพราะพื้นผิวของกระดาษที่มีความหยาบอาจทำลายชั้นนอกของไข่มุกได้
 • ห้ามทำความสะอาดสร้อยคอไข่มุกด้วยน้ำ เพราะน้ำอาจติดอยู่ในบนพื้นผิวไข่มุก และอาจก่อให้เกิดเชื้อราที่ติดอยู่บนพื้นผิวหรือสายที่ร้อยไข่มุก หากคุณใส่สร้อยมุกแล้วมีเหงื่อออก การทำความสะอาดคือเช็ดด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆ และปล่อยไว้ในที่โล่งให้แห้งก่อนจัดเก็บ
 • ควรนำสร้อยคอมุกไปที่ร้านอัญมณีเพื่อเปลี่ยนสายใหม่ในทุกๆ 3 ปี เพื่อป้องกันการชำรุดของวัสดุที่ใช้ร้อยเส้นไข่มุก

การดูแลอัญมณี

 • ควรเก็บไว้ในกล่องเครื่องประดับหรือถุงพลาสติกใส
 • การล้างเครื่องประดับอัญมณี ให้ใช้น้ำสบู่เจือจางแล้วแปรงขัดอัญมณี โดยเครื่องมือที่อ่อนนุ่ม และล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆ
 • ควรใช้ที่อุดท่อน้ำในซิงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องประดับหล่นลงท่อระบายน้ำ หรืออ่างล้างหน้า
 • มรกตไม่ควรทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดอัญมณี และห้ามล้างด้วยสบู่เข้มข้นหรือน้ำร้อนซึ่งจะส่งผลต่อความแวววาวของอัญมณี
 • มรกตมีความเปราะบางมาก ควรสวมใส่อย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระแทกกับพื้นผิวที่มีความแข็ง

การดูแลทอง 99.9%

 • ควรเก็บให้ห่างจากสารเคมี เช่นน้ำหอม สารฟอกขาว และเครื่องสำอาง เพื่อป้องกันเครื่องประดับถูกทำลายจากปฏิกิริยาเคมี
 • ควรจัดเก็บเครื่องประดับทองแยกจากเครื่องประดับอื่นๆ ที่ทำจากโลหะอื่นๆ เนื่องจากโลหะ (เช่น เงิน ปรอท และตะกั่ว) อาจทำให้เกิดจุดดำบนเครื่องประดับทองได้ เราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยการนำชุดทำความสะอาด มิส จิวเวลรี่ ของ เอ็น จีจี จิวเวลรี่ ทำความสะอาดได้
 • ทองเป็นโลหะอ่อน ควรหลีกเลี่ยงการใส่เครื่องประดับทองเมื่อต้องทำงานที่ต้องปฏิบัติการต่างๆเช่นทำงานบ้าน ขัดถู หรือเวลานอนอยู่บนเตียง เพราะสามารถนอนทับได้ และควรเก็บไว้ในกล่องบุผ้าให้ห่างจากชิ้นอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน
 • ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 

 

การดูแลทองเค หรือ กะรัตโกลด์

 • สำหรับการรักษาเครื่องประดับทองเคของคุณให้อยู่ในสภาพดี ควรรักษาความสะอาดและเก็บในที่ปลอดภัย
 • ห้ามสวมเครื่องประดับทองเคในขณะทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน เช็ดถูบ้าน หรือจับต้องสารเคมี แม้แต่ผงซักฟอก
 • ทำความสะอาดทองเคด้วยสบู่เหลวอ่อนๆ
 • เช็ดลบรอยนิ้วมือและรอยเปื้อนด้วยผ้านุ่ม
 • เก็บในกล่องบุผ้าให้ห่างจากเครื่องประดับชิ้นอื่นๆ เพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน

เราจะวัดขนาดแหวนได้อย่างไร

เอ็น จีจี จิวเวลรี่ เราใช้ขนาดเครื่องประดับขนาดมาตรฐานของ บริติช อิมพีเรียล มีชาร์จการวัดมีไม้บรรทัดสำหรับวัด อยู่ในคู่มือการวัดไซส์

จะทำการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้อย่างไร

การซื้อสินค้าที่ร้านเท่านั้นที่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

 • บริษัทจะไม่รับปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจหรือความเสียหายที่เกิดจากลูกค้า
 • กรณีสั่งซื้อสินค้าผิด ลูกค้าควรแจ้งบริษัทภายในวันนั้น และสินค้าควรอยู่ในสภาพเดิม
 • หากสินค้าได้รับความเสียหายจากบริษัทเอง ลูกค้าควรแจ้งให้บริษัททราบภายในวันนั้น และสินค้าควรอยู่ในสภาพเดิม เราจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าและส่งกลับลูกค้าภายใน 2 วัน

 

เอ็น จีจี จิวเวลรี่ รับปรับขนาดสินค้าหรือไม่

เอ็น จีจี จิวเวลรี่  สามารถปรับขนาดสินค้าได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 02 xxx xxxx สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

เอ็น จีจี จิวเวลรี่ มีโปรโมชั่น หรือระบบการวางแผนการจ่ายเงินสำหรับการซื้อแหวนหมั้นหรือไม่

เราอยากให้คุณมีแหวนในฝันของคุณ เราเสนอธนาคารหลากหลายแห่ง ที่ให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยสำหรับการซื้อแหวนหมั้น และสำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น หากท่านมีความสนใจในการผ่อนสินเชื่อสำหรับแหวนหมั้น กับทางเอ็น จีจี โปรดติดต่อได้ที่ร้านเอ็น จีจี จิวเวลรี่ เรามีพนักงานคอยดูแลและให้คำแนะนำแก่ท่าน หรือที่เบอร์โทร  02 xxx xxxx

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเพชร