0
0
0

นโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.บทนำ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ (“ข้อกำหนด” เหล่านี้ “ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานเว็บไซต์”) ที่มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้ จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ รวมถึงทุกหน้าทั้งหมดภายในเว็บนี้ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่และมีผลกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณโดยการใช้เว็บไซต์ คุณต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้โดยชัดแจ้ง คุณจะใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้เลย หากคุณมีข้อโต้แย้งใดๆ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ เว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้เยาว์ ( หมายถึงผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ) และคุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากคุณเป็นผู้เยาว์

2.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ ซึ่งคุณอาจเลือกที่จะรวมไว้บนเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และ/หรือ ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในเทมเพลต ทรัพย์สินทางปัญญานี้และเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดคือ ที่เก็บรักษาไว้ คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์เท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่ให้ไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

3.ข้อจำกัด

คุณจะถูกจำกัดโดยความชัดเจนและเด่นชัดจากสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด :

  1. การเผยแพร่สื่อของเว็บไซต์ในสื่อต่างๆ
  2. การขาย การอนุญาต และในการทำการค้า ในเว็บ
  3. การเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการแสดงเนื้อหาในเว็บไซต์
  4. การใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดทางหนึ่ง ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับเว็บไซต์นี้
  5. การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์นี้
  6. การใช้เว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือในลักษณะที่เป็นสาเหตุหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือต่อบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใดๆ
  7. การมีส่วนร่วมในการสร้างข้อมูล การเก็บข้อมูล หรือกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้
  8. การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาด

พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์นี้ถูกจำกัดไม่ให้คุณสามารถเข้าถึงได้ และ เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ อาจจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยังพื้นที่ใดๆ ของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของเว็บไซต์นี้เพียงผู้เดียว ID ผู้ใช้และรหัสผ่านใดๆ ที่คุณอาจใช้สำหรับเว็บไซต์นี้จะเป็นความลับ และคุณต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว

4.เนื้อหาของคุณ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้  “เนื้อหาของคุณ” จะหมายถึงเสียงวิดีโอ ข้อความ รูปภาพ หรือวัสดุอื่นๆ ที่คุณเลือกให้แสดงบนเว็บไซต์นี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา การแสดงเนื้อหานั้น ถือว่าคุณใช้สิทธิ์ เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และ เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ทั่วโลก โดยไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และให้อนุญาต เพื่อการใช้ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปลและแจกจ่ายในสื่อใดๆ ทั้งหมด

เนื้อหาของคุณจะต้องเป็นของคุณเองและต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบ

5.ไม่มีการรับบริการ

เว็บไซต์นี้มีข้อผิดพลาดทั้งหมดตามที่เป็น และ เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ไม่ได้รับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยสาเหตุใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่คุณ

6.ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใด เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของ เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆของคุณ ไม่ว่าความเสียหายทางใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นในทางที่เกียวข้องกับการใช้งานต่างๆของคุณ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา การละเมิด บทบัญญัติ หรืออย่างอื่น

7.การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณขอชดเชยให้ค่าเสียหายแก่ เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ในขอบเขตสูงสุดจากความรับผิด สาเหตุของการกระทำ ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามเหตุสมควร) ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของคุณตามข้อกำหนดเหล่านี้

8.การแยกตัวออก หรือ การโมฆะ

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถูกตัดสินโดยศาลไทยว่าไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ การไม่สามารถบังคับใช้หรือความไม่ถูกต้องดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือเป็นโมฆะโดยรวมได้ และข้อกำหนดที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ถูกต้องดังกล่าวจะไม่กระทบต่อข้อกำหนดที่เหลือ ซึ่งให้คงอยู่ต่อไปโดยสมบูรณ์และมีผลบังคับ

9.การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามเห็นสมควร และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณได้รับการทบทวนข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์นี้

10.การกำหนดสิทธิ

เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จะได้รับอนุญาตให้มอบหมาย โอน และ ทำสัญญาช่วงสิทธิ์ หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามคุณจะไม่ได้รับการอนุญาตให้มอบหมาย โอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์ หรือภาระผูกพันใดๆของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

11.ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการประกาศทางกฎหมายและข้อจำกัดความรับผิดชอบใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ และข้อตกลงรวมถึงความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้องและคล้ายคลึงกัน

12.กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณต้องยอมรับต่ออำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดศาลไทย

13.การคืนสินค้าและการแลกเปลี่ยน

เฉพาะการรับสินค้าที่ร้านเท่านั้นที่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากลูกค้า

2.กรณีสั่งซื้อผิด ลูกค้าควรแจ้งบริษัทภายในวันนั้นและสินค้าควรอยู่ในสภาพเดิม

3.หากสินค้าได้รับความเสียหายจากบริษัทเอง ลูกค้าควรแจ้งให้บริษัททราบภายในวันนั้น และสินค้าควรอยู่ในสภาพเดิม เราจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าและส่งกลับลูกค้าภายใน 2 วัน